پریسا روی دل، دبیر مجمع جوانان گیلان، در گفت و گو با خبرنگار اجتمای خبرگزاری برنا در مورد اولین همایش مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان گفت: در این دو روزی که همایش برگزار شد تصمیمات مهمی  گرفته شد. در این مقطع زمانی باید اساسنامه  تصویب شود و یا اینکه زمان بیشتری برای تصویب آن  بگذارند.

وی افزود: حضور  معاون ساماندهی امور جوانان باعث شد به جوانان  رسیدگی بیشتری شود. قبل از حضور ایشان آنقدر اتفاق های سریع و با کیفیت نداشتیم و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

روی دل در مورد احیای سازمان ملی جوانان گفت: اگر اساسنامه با دقت در این همایش تدوین و تصویب شود می توانیم امیدوار باشیم سازمان ملی جوانان نیز به زودی احیا شود.

لینک خبر:

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/668168-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF